Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych- RODO chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące danych osobowych. Wiadomości na ten temat znajdą Państwo również w Polityce prywatności i Regulaminie, zmodyfikowane na potrzeby wdrożenia unormowań RODO, dostępne na stronie internetowej: www.zdjeciahd.pl i www.kasowski.pl

 

Administratorem danych osobowych jest: operator Serwisu zdjęcia hd Usługowy Zakład Fotograficzny F. Kasowski i spółka z siedzibą pod adresem ul .Kościuszki 11, 35-030 Rzeszów, to jest przedsiębiorcy działający w ramach spółki cywilnej: Agnieszka Kasowska- Nikipiło (NIP: 8131888007), Franciszek Kasowski (NIP: 8131121731) i Marta Kasowska (NIP: 8131888042).

 

W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw Klienci mogą skontaktować się:

- mailowo: aga_kas@poczta.onet.pl

- telefonicznie: 502893185

- kontakt osobiście lub listownie: Agnieszka Kasowska-Nikipiło

 

Zapewniamy, że:

- nie wykorzystujemy otrzymanych danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa

- przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

 

Przygotowaliśmy pakiet niezbędnych informacji, które w przystępny sposób wyjaśniają tematykę ochrony danych osobowych.

 

Zastrzegamy, że możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, w zależności od ich kategorii i celu przetwarzania.

 

Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych dla: 

1) realizacji zawieranych umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w tym obejmuje min. świadczenie usług drogą elektroniczną, prowadzenie konta Użytkownika Serwisu zdjęcia hd, dokonywanie transakcji i płatności

2) zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników przedsiębiorcy, w szczególności w ramach komunikacji z Użytkownikami w procesie realizacji zamówień

3) obsługi składanych przez Użytkowników reklamacji i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną i marketing bezpośredni- w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO), bądź prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5) wypełniania obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości)

6) obsługi zgłoszeń i zapytań podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji listownej- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

7) w celach analitycznych- min. dostosowanie treści oferty do oczekiwań klientów- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

1) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania jej

2) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania w/w interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu– w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje

3) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

4) w przypadku, gdy dane pozyskano w celu zawarcia i wykonania umowy, okres przetwarzania trwa do końca czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, min. cywilnoprawnych.

 

Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane:

1) osobom upoważnionym przez Administratora- pracownicy i współpracownikom

2) podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umów

3) podmiotom, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa

4) odbiorcom danych takim jak: kurierzy, banki, operatorzy płatności internetowych.

 

Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

3) prawo do usunięcia danych. Jeżeli twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.

4) ograniczenia przetwarzania danych.

Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw marketingowy- masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa- zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację- masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś/Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń.

6) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu wykonywania swoich praw skieruj żądanie:

- mailowo: aga_kas@poczta.onet.pl

- telefonicznie: 502893185

- kontakt osobiście lub listownie: Agnieszka Kasowka-Nikipiło

 

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Współadministratorów

 

I. Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe i następujący przedsiębiorcy są administratorami Twoich danych osobowych:

 

1) Agnieszka Kasowska- Nikipiło: Współadministrator pierwszy

2) Franciszek Kasowski: Współadministrator drugi

3) Marta Kasowska: Współadministrator trzeci

 

działający w ramach spółki cywilnej o nazwie: Usługowy Zakład Fotograficzny F. Kasowski i spółka pod adresem: ul. T. Kościuszki 11, 35- 020 Rzeszów;

 

dalej zwani łącznie Współadministratorami.

 

II. Jako Współadministratorzy uzgodniliśmy zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania wymogów wynikających z RODO, w szczególności ustaliliśmy, że:

 

1) każdy ze Współadministratorów wykonuje wobec Ciebie obowiązek informacyjny w przedmiocie danych osobowych min. publikując Politykę prywatności i wiadomości w zakładce RODO na stronie internetowej www.zdjęciahd.pl i www.kasowski.pl

 

2) masz możliwość realizacji swoich praw odnośnie danych osobowych poprzez skierowanie żądania do jednego ze Współadministratorów- zostanie przekazane odpowiednio do rozpoznania.

 

III Punkt kontaktowy

W sprawach danych osobowych możesz skontaktować się:

- e-mail:aga_kas@poczta.onet.pl

- telefonicznie:502893185

- osobiście lub listownie na adres: Agnieszka Kasowska-Nikipiło

 

IV Cele i podstawy przetwarzania- określone min. w Polityce prywatności.

 

Zaktualizowano: 24.05.2018 r.

PROSZĘ CZEKAĆ