REGULAMIN
świadczenia usług dla Użytkowników serwisu zdjeciahd.pl

 

Firma zdjeciahd.pl , zwana dalej Usługodawcą, udostępnia niniejszym serwis internetowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 1
DEFINICJE

Ilekroć w treści regulaminu użyto określonego sformułowania, należy mu nadać znaczenie zgodne z przyjętym w następującej definicji:

 

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług w serwisie zdjeciahd.pl;

 

Usługodawca – oznacza firmę zdjeciahd.pl  Usługowy Zakład Fotograficzy F. Kasowski i spółka 35-030 Rzeszów ul. Kościuszki 11  posługującą się numerem statystycznym REGON: 691572095 i numerem podatkowym NIP 813-32-60-336

 

Serwis – prowadzone przez Usługodawcę Internetowe Laboratorium Fotografii Cyfrowej zdjeciahd.pl dostępne w domenie internetowej zdjeciahd.pl;

 

Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z usług oferowanych przez Serwis;

 

Usługi – oferowane przez Usługodawcę w ramach serwisu usługi;

 

Kredyt – jednostka rozliczeniowa funkcjonująca w Serwisie, umożliwiająca korzystanie z płatnych usług Serwisu;

Siła wyższa – wszelkie nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, powodujące obiektywną niemożność wykonania świadczeń objętych Regulaminem, których Usługodawca nie był w stanie przewidzieć. W szczególności jako zdarzenia o charakterze siły wyższej traktowane będą klęski żywiołowe, konflikty zbrojne oraz epidemie.
 


§ 2
ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z oferty Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania, to znaczy, że będą wiążące w sprawach dotyczących Usług zamówionych po opublikowaniu zmienionego Regulaminu.

 

2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Wraz z rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na obowiązywanie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża również zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez zdjeciahd.pl na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 


§ 3
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest dokonanie rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe. Wszelkie konsekwencje podania nieprawdziwych lub niepełnych danych ponosi Użytkownik.

 

2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania zarejestrowanych w Serwisie danych w przypadku każdej ich zmiany.

 

3. Po przeprowadzeniu rejestracji w Serwisie Użytkownik otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez unikatową nazwę (login) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła wybranego przez Użytkownika w czasie rejestracji.

 

4. Hasło Użytkownika powinno zostać wybrane w sposób uniemożliwiający jego odkrycie.

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie hasła w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim.

 

6. Wszelkie konsekwencje złego skonstruowania hasła (łatwości jego przełamania) lub ujawnienia hasła przez Użytkownika osobom trzecim ponosi wyłącznie Użytkownik.

7. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników.


§ 4
PŁATNOŚCI

1. Za realizację Usług dostępnych w Serwisie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach Serwisu. Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT według obowiązującej stawki.

 

2. Płatności za usługi Serwisu dokonywać można za pośrednictwem automatycznych systemów płatności internetowych, tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 

3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z systemu automatycznych płatności internetowych, zamówienie przekazywane jest do realizacji natychmiast po otrzymaniu od podmiotu obsługującego wybrany system płatności informacji o poprawnym wykonaniu płatności.

 

4. W przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na rachunek bankowy. Jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane (uznane za wycofane przez Użytkownika).

 

5. Faktura VAT za usługi świadczone przez Laboratorium jest wystawiana i dołączana do każdego zamówienia.

 

6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.

 

7. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.
 

 

§ 5
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Złożone zamówienie jest dla Użytkownika wiążące. Ponieważ zawarta umowa dotyczy świadczeń o indywidualnych właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą Użytkownikowi, niezależnie od jego statusu prawnego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przewidziane dla umów zawieranych na odległość (art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2008, Nr 10, poz. 8 ze zm.).

 

2. Zrealizowane zamówienia mogą zostać odebrane osobiście w jednym ze współpracujących z serwisem zdjeciahd.pl laboratoriów lub dostarczone wysyłkowo na adres wskazany przez Użytkownika. Koszty przesyłki, pobierane zgodnie z cennikiem, pokrywa Użytkownik.

 

3.. W razie gdy zamówienie będzie realizowane wysyłkowo, okres realizacji zamówienia jest liczony do chwili przekazania przesyłki firmie odpowiedzialnej za dostawę.

 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji spowodowany przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi firma realizująca dostawę.

 

5. Jeżeli przesyłka z produktem nie dotarła do adresata w ciągu miesiąca od dnia złożenia zawiadomienia, Użytkownik powinien zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu dwóch następnych tygodni.

 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zaginięcie przesyłki, jeżeli są one skutkiem niepełnego lub błędnego wskazana adresu przez Użytkownika.

 

7. Jeżeli zachodzą wątpliwości dotyczące stanu przesyłki lub opakowanie przesyłki wskazuje na zniszczenie lub uszkodzenie, Użytkownik zobowiązany jest na miejscu sporządzić z doręczycielem protokół szkody. Stanowi to warunek rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji z tego tytułu. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu szkody jest rozumiany jako odstąpienie od zgłoszenia zastrzeżeń co do stanu dostarczonej przesyłki.

 

8. Odpowiedzialność za treść przesyłanych materiałów, w szczególności za naruszenia praw autorskich albo naruszenia praw do wizerunku, bądź innych uprawnień przysługujących osobom trzecim, w całości ponosi Użytkownik.
 


§ 6
POŚREDNICTWO W UDOSTĘPNIANIU PRAW DO ZDJĘĆ


1. Użytkownicy mogą, korzystając z pośrednictwa Serwisu, odpłatnie lub nieodpłatnie udostępniać zdjęcia zamieszczone w swoich albumach, które zamieszone są na serwerze przez okres 3 miesięcy,  innym Użytkownikom oraz nabywać, odpłatnie lub nieodpłatnie, prawa do korzystania ze zdjęć udostępnionych w tym celu przez innych użytkowników.

 

2. Użytkownik udostępniający zdjęcia ma możliwość wskazania oferowanego zakresu odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania ze zdjęć przez innych Użytkowników, poprzez komentarz do udostępnianego albumu ze zdjęciami. W razie braku takiej informacji przyjmuje się, że zdjęcia zostały umieszczone w serwisie w celu niewyłącznego nabycia.

 

3. Użytkownik udostępniający swoje zdjęcia osobom trzecim nie może przekraczać granic praw, które sam posiada. Udzielenie licencji lub przeniesienie praw, przekraczających uprawnienia, przysługujące udostępniającemu zdjęcia Użytkownikowi, jest bezskuteczne, a Użytkownik taki zobowiązany jest ponieść wszelkie konsekwencje swojego bezprawnego działania.

 

4. Użytkownicy, którzy odpłatnie udostępniają zdjęcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązani są do prowadzenia we własnym zakresie wymaganej przepisami prawa dokumentacji finansowo-księgowej.

5. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do doręczania sobie dokumentacji prawnej bądź finansowej dotyczącej transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu bez pośrednictwa Serwisu. Dotyczy to w szczególności odpowiednich umów, pokwitowań, faktur lub rachunków.

 

6. W zakresie usług udostępniania zdjęć, Usługodawca posiada wyłącznie status pośrednika pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Oznacza to, że wszelkie czynności prawne związane z udostępnianiem zdjęć dokonywane są pomiędzy Użytkownikami, przy wykorzystaniu platformy Serwisu. Skutki prawne dokonywanych transakcji, w tym w szczególności skutki cywilnoprawne oraz podatkowe i finansowe, realizują się wyłącznie pomiędzy Użytkownikami. Z tytułu wykonywanego pośrednictwa Usługodawca pobiera wynagrodzenie prowizyjne określone w cenniku


7. Usługodawca pośredniczy w przekazywaniu płatności pomiędzy Użytkownikiem dokonującym zakupu zdjęć, a Użytkownikiem sprzedającym zdjęcia. Usługodawca pobiera należność za zdjęcia, w imieniu Użytkownika sprzedającego zdjęcia, na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie.

 

8. Usługodawca nie jest instytucją bankową. Płatności pobierane od Użytkowników w ramach usług pośrednictwa są gromadzone na osobnych kontach bankowych Usługodawcy. Konta te są używane wyłącznie do działalności związanej z usługami pośrednictwa.

 

9. Pośrednictwo Usługodawcy w przekazywaniu płatności pomiędzy Użytkownikami poprzez konta Usługodawcy nie upoważnia Użytkowników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Usługodawcy.

 

10. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zażądać wypłaty należnej mu kwoty (należności), jeżeli należność przekracza kwotę 3 zł.

 

11. Kwotę należności Użytkownika tworzy suma kwot pobranych w imieniu Użytkownika za sprzedaż udostępnionych przez niego zdjęć, po odliczeniu kwoty prowizji Serwisu oraz kosztu przelewu określonych w cenniku Serwisu.

 

12. Wypłaty dla Użytkowników realizowane są poprzez przekazanie do systemu bankowego dyspozycji wypłaty należności na rachunek wskazany przez Użytkownika. Dyspozycje wykonywane są w ciągu trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia żądania wypłaty przez Użytkownika. Wszelkie konsekwencje wynikające z podania błędnego numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata, ponosi Użytkownik.

 

13. Za pobrane prowizje od płatności oraz opłaty za przelewy Usługodawca wystawia Użytkownikowi fakturę VAT raz w miesiącu za poprzedzający miesiąc rozliczeniowy.

14. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie i dostarczenie faktury w formie elektronicznej.

 

15. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego imienia, nazwiska i adresu e-mail osobom, które zakupią zdjęcia Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

 

16. Odpowiedzialność Serwisu za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań z tytułu czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Użytkownikami przy wykorzystaniu platformy Serwisu albo udostępnianych przez Serwis procedur płatności, jest wyłączona. Nie dotyczy to sytuacji, w której niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wzajemnych pomiędzy Użytkownikami następuje z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Serwis.

 

§ 7
GWARANCJA SATYSFAKCJI

1. Usługodawca udziela pełnej gwarancji zadowolenia Użytkownika z jakości wykonania odbitek fotograficznych oraz wszystkich usług.

 

2. W przypadku, gdy Użytkownik jest niezadowolony z usługi z jakichkolwiek powodów, powinien w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki odesłać otrzymane produkty na adres siedziby Usługodawcy, za pośrednictwem Poczty Polskiej, poleconą ekonomiczną przesyłką pocztową.

 

3. Usługodawca wykona usługę ponownie bądź zwróci pełną wartość zamówienia wraz z kosztami zwrotnej przesyłki materiałów w zależności od wyboru Użytkownika.

 

4. Produkty oraz prawa sprzedawane przez użytkowników za pośrednictwem systemu, o którym mowa w § 6 nie podlegają "Gwarancji satysfakcji".

 


§ 8
REKLAMACJE


1. Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu produktu, którego reklamacja dotyczy, wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżeń.

 

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia.


3. Reklamacje dotyczące gadżetów, wynikające z ich niewłaściwego użytkowania, nie będą uwzględniane.

4. Reklamacja zostaje rozpatrzona  w ciągu trzech dni.

5. Kupując produkty dostępne od ręki klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.§ 9
DANE OSOBOWE1. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika, za jego zgodą, są przetwarzane zgodnie z prawem, zwłaszcza ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO.

 

2. Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie.

 

2. Administratorem danych osobowych jest: operator Serwisu Usługowy Zakład Fotograficzny F.Kasowski i spółka z siedzibą pod adresem ul .Kościuszki 11 35-030 Rzeszów, to jest przedsiębiorcy działający w ramach spółki cywilnej: Agnieszka Kasowska- Nikipiło (NIP: 8131888007), Franciszek Kasowski (NIP: 8131121731) i Łukasz Nikipiło (NIP: 8132985586).

 

Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych:

- e-mail:aga_kas@poczta.onet.pl

- numer telefonu:502893815

- kontakt osobiście lub listownie: Agnieszka Kasowska-Nikipiło

 

3. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.

 

4. Informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz późniejszego korzystania z Serwisu wykorzystywane są w celach związanych z realizacją zamówień składanych przez Użytkownika.

5. Poprzez akceptację regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych, a w szczególności adresu email, do przesyłania automatycznych komunikatów systemowych, a także informacji na temat funkcjonowania Serwisu, ofert i informacji handlowych związanych z ofertą Serwisu.


6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ustawieniach swojego konta ma możliwość wyłączenia przesyłania informacji handlowych.

 

7. By wypełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w RODO podaje się, że: Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych dla: 

1) wykonywania zawieranych umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w tym obejmuje min. prowadzenie konta Użytkownika Serwisu zdjęcia hd, transakcje i płatności

2) zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników przedsiębiorcy, w szczególności w ramach komunikacji z Użytkownikami w procesie realizacji zamówień

3) obsługi składanych przez Użytkowników reklamacji i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną i marketing bezpośredni- w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO), bądź prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5) wypełniania obowiązków wynikających z przepisów (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości)

6) obsługi zgłoszeń i zapytań podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji listownej- podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

7) w celach analitycznych- min. dostosowanie treści oferty do oczekiwań klientów- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

8. Okres przetwarzania danych osobowych:

1) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania jej

2) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania w/w interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu– w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje

3) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

4) w przypadku, gdy dane pozyskano w celu zawarcia i wykonania umowy, okres przetwarzania trwa do końca czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń min. cywilnoprawnych.

 

9. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane:

1) osobom upoważnionym przez Administratora- pracownicy i współpracownikom, podmiotom współpracującym

2) podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umów

3) podmiotom, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa

4) odbiorcom danych takim jak: kurierzy, banki, operatorzy płatności internetowych.

 

10. Użytkownikom przysługują w przedmiocie danych osobowych uprawnienia takie jak:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

3) prawo do usunięcia danych

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, to jest ograniczenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli jego zdaniem Usługodawca dysponuje nieprawidłowymi danym lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie wyraża zgody na ich usunięcie, gdyż są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez niego sprzeciwu względem przetwarzania danych

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szerzej: Polityka prywatności.

6) prawo do przenoszenia danych- możliwość zlecenia przesłania danych osobowych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych- może być realizowane w każdym czasie.

 

W celu wykonywania wymienionych wyżej praw, Użytkownik może skierować żądanie:

- mailowo: aga_kas@poczta.onet.pl

- telefonicznie: 502893185

- kontakt osobiście lub listownie: Agnieszka Kasowska-Nikipiło

 


§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie: strajków, awarii sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, opóźnień powstałych w trakcie transportu, katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych.

 


§ 11
PROMOCJE


Ofert promocyjnych w serwisie zdjeciahd.pl nie można łączyć. Oznacza to, że Użytkownik może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.
 

§ 12
PRAWA AUTORSKIE


1. Usługodawca nie posiada, ani nie zgłasza żadnych praw autorskich do zdjęć i materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

 

2. Usługodawca przyjmuje oświadczenie Użytkownika, że przekazane lub zamieszczane przez niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność zdjęcia lub inne materiały są objęte jego prawami autorskimi i że nie naruszają one praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

3. W razie naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności w zakresie w jakim on lub osoba, za którą ponosi odpowiedzialność dokonała naruszenia i zrekompensować Usługodawcy wszelką szkodę poniesioną z tego tytułu, a w szczególności koszty obrony prawnej.

 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem autorskim wykorzystanie przez osoby trzecie zdjęć umieszczonych w albumach udostępnionych przez Użytkownika.

 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo niezwłocznego usunięcia z Serwisu, bez uprzedniego ostrzeżenia Użytkownika, zdjęć lub innych materiałów lub treści, co do których zaistniały wątpliwości, co do ich zgodności z prawem, a w szczególności w przypadku podejrzenia naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

§ 13
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

1. Stosunki wynikające ze świadczenia usług i sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem podlegają prawu polskiemu.

 

2. Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosunków objętych regulacją niniejszego Regulaminu podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 

 

PROSZĘ CZEKAĆ