Polityka prywatności

 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Usługowy Zakład Fotograficzny F.Kasowski i spółka z siedzibą pod adresem ul .Kościuszki 11 35-030 Rzeszów

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

11. Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych aspektów. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszych usług było dla Państwa wygodne i bezpieczne. Naszym celem jest również należyte informowanie o zagadnieniu przetwarzania danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

12. Administratorem danych osobowych jest: operator Serwisu Usługowy Zakład Fotograficzny F. Kasowski i spółka z siedzibą pod adresem ul .Kościuszki 11 35-030 Rzeszów, to jest przedsiębiorcy działający w ramach spółki cywilnej: Agnieszka Kasowska- Nikipiło (NIP: 8131888007), Franciszek Kasowski (NIP: 8131121731) i Marta Kasowska (NIP: 8131888042).

 

Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych:

E-mail: aga_kas@poczta.onet.pl

Numer telefonu: 502893185

Kontakt osobiście lub listownie:Agnieszka Kasowska-Nikipiło

 

Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych dla: 

1) realizacji zawieranych umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w tym obejmuje min. świadczenie usług drogą elektroniczną, prowadzenie konta Użytkownika Serwisu zdjęcia hd, dokonywanie transakcji i płatności

2) zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników przedsiębiorcy, w szczególności w ramach komunikacji z Użytkownikami w procesie realizacji zamówień

3) obsługi składanych przez Użytkowników reklamacji i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną i marketing bezpośredni- w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO) bądź prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5) wypełniania obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości)

6) obsługi zgłoszeń i zapytań podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji listownej- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

7) w celach analitycznych- min. dostosowanie treści oferty do oczekiwań klientów- podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

1) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania jej

2) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania w/w interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu– w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje

3) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

4) w przypadku, gdy dane pozyskano w celu zawarcia i wykonania umowy, okres przetwarzania trwa do końca czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, min. cywilnoprawnych.

 

Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane:

1) osobom upoważnionym przez Administratora- pracownicy i współpracownikom, podmiotom współpracującym

2) podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umów

3) podmiotom, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa

4) odbiorcom danych takim jak: kurierzy, banki, operatorzy płatności internetowych.

 

Nie przekazujemy uzyskanych danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG w 2017 r.= Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein i Norwegia), chyba że zachodzi wyjątek odnośnie wniosku o przeniesienie danych osobowych.

 

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji? 

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przysługuje im:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

3) prawo do usunięcia danych.

4) prawo od ograniczenia przetwarzania danych.

Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw marketingowy- masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa- zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację- masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś/Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 r.

6) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu wykonywania swoich praw skieruj żądanie:

E-mail: aga_kas@poczta.onet.pl

Numer telefonu: 502893185

Kontakt osobiście lub listownie:Agnieszka Kasowska-Nikipiło

 

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

 

PROSZĘ CZEKAĆ